atletika
739
hlasov
161
hlasov
kanoistika
543
hlasov
snoubording
638
hlasov
461
hlasov
džudo
842
hlasov
cyklistika
1391
hlasov
karate
3305
hlasov
vzpieranie
308
hlasov
992
hlasov
zápasenie
2813
hlasov
hokej
177
hlasov
426
hlasov
synchronizované plávanie
768
hlasov
džudo
865
hlasov
atletika
287
hlasov
vzpieranie
203
hlasov
streľba
287
hlasov
kanoistika
396
hlasov
1639
hlasov